Gmina pobliska a obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

szkolenie Filip Sokołowski

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z dnia 14 czerwca 2022r. pojawił się przepis, który budzi wątpliwości interpretacyjne. Dotyczy on konieczności wykonywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze tzw. gminy pobliskiej. Zgodnie z definicją zawartą w projekcie przez gminę pobliską należy rozumieć gminę, której obszar w całości lub w części jest położony w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność maksymalnej całkowitej wysokości danej elektrowni wiatrowej lokalizowanej na terenie innej gminy. Zgodnie z zaproponowanym brzmieniem art. 7 ust. 3 ustawy zmienianej:

„W przypadku, gdy odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkalna jest mniejsza niż dziesięciokrotność całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej i wykracza poza granice gminy, w której jest lokalizowana ta elektrownia wiatrowa, plan miejscowy sporządza również gmina pobliska dla obszaru położonego na jej terenie, znajdującego się co najmniej w obrębie tej odległości”.

Sposób sformułowania tego przepisu powoduje, że nie jest do końca jasne w jakim przypadku i na jakim obszarze gmina pobliska powinna sporządzić plan. Pojawiły się interpretacje, że możliwość zastosowania mniejszej odległości niż 10xH nie dotyczy gmin pobliskich, a jedynie tej gminy, w granicach której mają powstać elektrownie wiatrowe. Spotkałem się również ze stanowiskiem, że zasięg planu miejscowego w gminie pobliskiej uzależniony będzie od odległości w jakiej zlokalizowany jest najbliższy budynek mieszkalny.

Moim zdaniem przepis ten należy interpretować następująco. Jeżeli gmina, w granicach której lokalizowane są elektrownie wiatrowe, zdecyduje się przyjąć mniejszą odległości niż 10xH, to strefa ochronna od planowanych elektrowni, związana z ograniczeniami w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, nie może być mniejsza niż 500m i musi uwzględniać oddziaływanie na poziomie 40dB. Ten drugi warunek nie wynika wprost z projektu ustawy. Plan miejscowy musi obejmować minimum zasięg tej strefy ochronnej. Jeżeli jej zasięg tj. faktycznie oddziaływanie elektrowni, wkracza na obszar gminy pobliskiej to ta gmina musi uchwalić w tym zasięgu plan. W przeciwnym wypadku nie będzie można uzyskać pozwolenia na budowę elektrowni, której oddziaływanie wkracza na obszar gminy pobliskiej. Wynika to z prostego faktu, że plan miejscowy nie może wprowadzać ograniczeń poza obszarem objętym granicami tego planu.

Potwierdzenie takiej interpretacji można znaleźć w uzasadnieniu do projektu ustawy, w punkcie 13 i 14.

Jak wynika z protokołu z posiedzenia komisji prawniczej, która odbyła się 21-23 czerwca 2022r. Przedstawiciele wnioskodawcy zauważyli potrzebę doprecyzowania tego przepisu i powiązania go z odległością 500m.  Poniżej  stosowny fragment protokołu: