Studium gminy Darłowo uchwalone!

Darłowo

Możemy się już oficjalnie pochwalić uchwaleniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Darłowo. Radni co prawda przyjęli studium 15 lipca, ale dzisiaj otrzymaliśmy wiadomość, że Wojewoda Zachodniopomorski nie wnosi żadnych uwag do przedłożonej dokumentacji. Prace trwały 2,5 roku. Zainteresowanie społeczne było olbrzymie. W trakcie procedury musieliśmy się zmierzyć z rozpatrzeniem blisko 2500 wniosków prywatnych oraz łącznie z ponad 700 uwagami. Jest to rezultat poszerzonych konsultacji społecznych, organizowanych w kilkunastu sołectwach. Dyskusje publiczne wypełniały sale po brzegi. W trakcie dwóch wyłożeń staraliśmy się indywidualnie rozwiewać każde wątpliwości. Oczywiście niezbędny był kompromis, ponieważ na obszarze Gminy występuje wiele czynników ograniczających możliwości inwestycyjne. Przy tak dużej presji na nowe tereny budowlane niezwykle istotna jest konsekwencja i jasne określenie zasad jakimi kierowaliśmy się przy kształtowaniu struktury funkcjonalno – przestrzennej. Nie mieliśmy do czynienia z łatwym terenem. Gmina Darłowo to obszar o dużych walorach krajobrazowo – przyrodniczych. To także obszar lokalizacji ponad 120 elektrowni wiatrowych, które wpływają na możliwości rozwoju zabudowy. Cała powierzchni Gminy pokryta jest planem miejscowym, co miało rzecz jasna wpływ na przygotowywany przez nas dokument studium.

Radość z uchwalenia studium jest tym większa, że potrzeba zmian tego dokumentu sygnalizowana była od dawna. Gmina przystąpiła do jego sporządzania 10 lat temu, ale kolejne zmiany prawne, a ostatecznie ustawa odległościowa spowodowała, że dokument nie został uchwalony. Władze Gminy zdecydowały się wrócić do tematu w grudniu 2019r. Niestety lata przestoju spowodowały, że temat należało rozpocząć od początku. W styczniu podpisaliśmy umowę i szczęśliwie w połowie tego roku doprowadziliśmy projekt studium do końca, z czego się bardzo cieszymy!