Nowelizacja ustawy o planowaniu przyjęta przez Sejm! Bardzo korzystna zmiana dla branży OZE!

Depositphotos_73472429_L

Sejm przyjął większością głosów ustawę, która rewolucjonizuje system planowania przestrzennego w Polsce. Jednym z kluczowych elementów tej reformy jest zastąpienie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego planami ogólnymi. Studia będą mogły obowiązywać do końca 2025 roku, ale nie będzie można ich zmieniać. Wyjątkiem będą studia w trakcie zmiany, które przed dniem wejścia w życie nowych przepisów zostaną przekazane do opiniowania i uzgadniania. Ta fatalna wiadomość dla branży OZE, a w szczególności dla odblokowanej miesiąc temu branży energetyki wiatrowej spowodowała, że inwestorzy zasypali gminy wnioskami o zmianę studiów. Każdy chciał zdążyć z opiniowaniem przed zmianami w prawie. Co prawda w projekcie ustawy został umieszczony art. 67 ust. 3 pkt 2, który dawał nadzieję dla branży OZE, ale w praktyce możliwość jego zastosowania byłaby niewielka. Okazuje się jednak, że w ostatniej wersji procedowanej ustawy ten przepis został zmodyfikowany co ma kolosalne znaczenie dla możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii.  Na czym polega zmiana i dlaczego jest ona taka ważna?

Art. 67 ust. 3 pkt 2 (w brzmieniu z 23 marca 2023r.)

Do spraw opracowania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego albo ich zmian:

1)(…)

2) przepisy art. 15 ust. 1 i art. 20 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym do dnia wejścia w życie planu ogólnego gminy w danej gminie, z wyłączeniem obowiązku sporządzenia przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z wyłączeniem obowiązku stwierdzenia przez radę gminy, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń tego studium:

a) w zakresie rozmieszczenia obszarów, o których mowa w art. 10 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, oraz ich stref ochronnych, których nie stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, lub (…)

Art. 67 ust. 3 pkt 2 (w brzmieniu z 24 maja 2023r.)

Do spraw opracowania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego albo ich zmian:

1)(…)

2) przepisy art. 15 ust. 1 i art. 20 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym do dnia wejścia w życie planu ogólnego gminy w danej gminie, z wyłączeniem obowiązku sporządzenia przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z wyłączeniem obowiązku stwierdzenia przez radę gminy, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń tego studium:

a) w zakresie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii oraz ich stref ochronnych, których nie stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, lub (…)

Oznacza to, że jeżeli art. 67 ust. 3 pkt 2 wejdzie w życie w zmodyfikowanym brzmieniu, to uchwalenie miejscowego planu umożliwiającego lokalizację elektrowni wiatrowych będzie możliwie niezależnie od jakichkolwiek zapisów studium, a zgodność planu ze studium w zakresie lokalizacji OZE nie będzie podlegała weryfikacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku studiów, które były uchwalane po 2016 roku i w których ze względu na obowiązujące wówczas przepisy możemy spotkać bezwzględny zakaz lokalizacji nowych elektrowni wiatrowych.

Zgodne z poprzednim brzmieniem art. 67 ust. 3 pkt 2 (z 23 marca 2023r.) można byłoby sporządzić plan miejscowy pod OZE nawet jeżeli w studium nie były wyznaczone strefy rozmieszczenia OZE, ale pod warunkiem, że żaden inny zapis studium nie wykluczałby takiej możliwości. Przykładem takiego zapisu wykluczającego OZE jest często spotykane w studiach dopuszczenie na gruntach rolnych wyłącznie zabudowy związanej z rolnictwem.

Reasumując, po wejściu w życie stosownych przepisów branża OZE może zapomnieć o studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy to zarówno energetyki wiatrowej jak i fotowoltaicznej.


Zachęcam Was do przeczytania moich wcześniejszych wpisów:

MPZP pod wiatr – ważne, żeby dobrze wystartować!

Kluczowa rola prognozy środowiskowej w procedurze MPZP dla elektrowni wiatrowych!

Fatalne wieści dla branży wiatrakowej!

Ile kosztuje plan dla 5 wiatraków?

Nabici w ustawę odległościową!