Spotkania otwarte a gminy pobliskie

Speaker at Business Conference and Presentation. Audience at the conference hall. Business and Entrepreneurship.

Przepisy znowelizowanej ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych obowiązują już niemal 9 miesięcy a wciąż budzą wiele wątpliwości. Już kilkukrotnie słyszałem pogląd, zgodnie z którym nie ma konieczności informowania gmin pobliskich o spotkaniu otwartym, które musi zostać zorganizowane 30 dni od podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa. Gminy pobliskie muszą jedynie zostać poinformowane o podjęciu tej uchwały oraz o sposobie, miejscu i terminie składania wniosków do projektu planu miejscowego. Nie jest to prawda, ponieważ zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 4 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych:

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta gminy, w której jest lokalizowana elektrownia wiatrowa przekazuje wójtom, burmistrzom albo prezydentom miast gmin pobliskich informację o ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 2, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia, oraz informacje o terminach spotkań otwartych, o których mowa w pkt 1 i 2, niezwłocznie po ustaleniu tych terminów.

Z kolei zgodnie z przywołanym punktem 1:

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta gminy, w której jest lokalizowana elektrownia wiatrowa w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa, organizuje co najmniej jedno spotkanie otwarte w formie spotkania bezpośredniego oraz co najmniej jedno spotkanie otwarte prowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego.

Nie ma co prawda konieczności przekazywania gminom pobliskim w tym samym czasie informacji o ogłoszeniu w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu oraz informacji o terminach spotkań otwartych, ale biorąc pod uwagę, że gminy pobliskie zobowiązane są również do ogłoszenia na swój koszt informacji zarówno o przystąpieniu jak i o spotkaniu otwartym to za zasadne należy uznać przekazywanie tych dwóch informacji w jednym terminie tj. praktycznie niezwłocznie po podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do planu, tak aby wszyscy zainteresowani mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniach otwartych organizowanych maksymalnie 30 dni po uchwale rady gminy.


Zachęcam Was również do przeczytania moich wcześniejszych wpisów:

Nowelizacja ustawy o planowaniu przyjęta przez Sejm! Bardzo korzystna zmiana dla branży OZE!

MPZP pod wiatr – ważne, żeby dobrze wystartować!

Kluczowa rola prognozy środowiskowej w procedurze MPZP dla elektrowni wiatrowych!

Ile kosztuje plan dla 5 wiatraków?

Nabici w ustawę odległościową!